Информация за предоставените административни услуги

Решение №339/ от Протокол №26/16.02.2009 година на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

 в лева

Вид удостоверение или документ

обикновена

за 2 дена

бърза

за 1 ден

експресна

за 4 часа

1

За издаване на удостоверение за наследници

4.00

7.00

 

2

За издаване на удостоверение за Идентичност на имена

2.00

4.00

6.00

3

За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за смърт, раждане

1.00

2.00

3.00

4

За издаване на удостоверение за семейно положение

2.00

4.00

6.00

5

За издаване на удостоверение за родствени връзки

2.00

4.00

6.00

6

За издаване на удостоверение за постоянен и настоящ адрес

2.00

4.00

6.00

7

Издаване на дубликати за, граждански брак и препис-извлечение от акт за смърт

2.00

4.00

6.00

8

Презаверка на удостоверение за наследници

1.00

   

9

Заверка на заявление за постоянен и настоящ адрес

1.00

   

10

За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

5.00

5.00

5.00

11

За всички други видове удостоверения по искане на граждани

2.00

4.00

6.00

12

За преписи от документи за 1 стр.

1.00

2.00

3.00

13

Пълномощно-нотариално заверен подпис

5.00

   

14

Декларация-нотариално заверен подпис

5.00

   

15

Служебна бележка

1.00

   

16

Сключен граждански брак - с ритуал

50.00

   

17

Изготвяне образец УП- 2

3.00

   

18

Изготвяне на образец №30

2.00

   

Необходими документи:
-Заявление по образец
-Документ за самоличност

Read more...

 

Copyright © 2008-2015 Bardarski geran !EU All rights reserved.