Информация за предоставените административни услуги

 

Вид на административната услуга

Срок – обикновена услуга

Цена

Срок – експресна услуга

Цена

1

Удостоверение за наследници на лица, починали преди 1978 г.

До 7 дни

5 лв. до 2 страници и по 1 лв. за всяка следваща страница

-

-

2

Удостоверение за наследници на лица, починали след 1978 г.

До 2 дни

4 лв. до 2 страници и по 1 лв. за всяка следваща страница

До 1 ден

8 лв. до 2 страници и по 1 лв. за всяка следваща страница

3

Удостоверение за семейно положение

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

4

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

5

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

6

Удостоверение за родените от майката деца

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

7

Удостоверение за правно ограничение

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

8

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

9

Удостоверение за вписване в регистъра на населението

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

10

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

11

Удостоверение за скл1ване на брак от български гражданин в чужбина

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

12

Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние/акт за раждане; акт за смърт/

До 2 дни

3 лв.

До 2 часа

7 лв.

13

Препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

До 2 дни

4 лв.

До 2 часа

10 лв.

14

Удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

До 2 дни

2 лв.

До 2 часа

5 лв.

15

Удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карета за заявяване или промяна на настоящ адрес

До 2 дни

3 лв.

-

-

16

Удостоверение за промяна на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.

До 2 дни

2 лв.

До 1 час

5 лв.

17

Удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

До 2 дни

2 лв.

До 2 часа

5 лв.

18

Удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

До 2 дни

3 лв.

-

-

19

Удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.

До 2 дни

2 лв.

До 2 часа

5 лв.

20

Заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

-

-

До 2 часа

5 лв.

21

Препис от Семеен регистър, воден до 1978 г.

-

-

До 2 часа

5 лв.

22

Справки по искане на съдебни изпълнители

-

За държавните съдебни изпълнители не се заплаща такса.

За ЧСИ се заплаща такса, в зависимост от исканата услуга.

 

 

23

Служебни бележки

До 2 дни

2 лв.

До 2 часа

5 лв.

24

Всички други видове удостоверения по искане на граждани

До 3 дни

3 лв.

До 1 ден

7 лв.

25

Доплащане за издаване на удостоверение за наследници

За 1 страница

1 лв.

 

 

Нотариални такси, събирани в Кметство Бърдарски геран

1.       Пълномощно – обикновено – 5 лв.

2.       Пълномощно – обикновено от две и повече лица – 5 лв. + 2 лв. за всяко следващо лице

3.       Декларация – обикновена – 5 лв.

4.       Декларация – обикновена от две и повече лица – 5 лв. + 2 лв. за всяко следващо лице

5.       Пълномощно за управление на МПС – 5 лв.

6.       Пълномощно за управление и продажба на автомобил – 5 лв. за първи подпис и по 2 лв., за всеки следващ

7.       При пълномощното за продажба на автомобил се заверяват задължително от всеки от собствениците:

·         Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК – само 1 брой – 5 лв.

·         Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД – 5 лв.

8.       При удостоверяване подписите на документи, касаещи недвижими имоти:

·         Пълномощно – за аренден договор – 10 лв.

·         Пълномощно – за аренден договор от две и повече лица – 10 лв. + по 10 лв. за всяко следващо лице

·         Пълномощно – за договор за делба – 10 лв.

9.       Пълномощно за договор за делба от две и повече лица – 10 лв. + по 10 лв. за всяко следващо лице

Към него задължително се удостоверява подписа върху:

·         Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК – 10 лв.

·         Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД – 10 лв.

10.   Пълномощно за разпореждане с недвижим имот – 10 лв. подпис, 10 лв. съдържание, 3 лв. препис – общо 23 лв.

Към него задължително се удостоверява подписа върху:

·         Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК – 2 броя по 10 лв. – общо 20 лв.

·         Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД – 10 лв.

11.   Когато се удостоверяват подписите със свидетели на документи, касаещи недвижими имоти:

Пълномощно за разпореждане с недвижим имот – 10 лв. подпис + 2 лв. за подписите на свидетелите, 10 лв. съдържание, 3 лв. препис – общо 27 лв.

·         Към него задължително се удостоверява подписа върху:

·         Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК – 2 броя по 10 лв. + 2 пъти по 2 броя подписите на свидетелите по 2 лв. – общо 28 лв.

·         Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД – 10 лв.  + по 2 лв. за подписите на свидетелите – общо 14 лв.

12.   Когато се удостоверяват подписите със свидетели на документи, касаещи недвижими имоти – пълномощни и декларации:

·         Удостоверяване на подписа – 10 лв. + по 2 лв. за подписите на свидетелите – общо 14 лв.

Пълномощно се заверява само когато подписите са положени лично пред кмета на Кметството.

Copyright © 2008-2015 Бърдарски геран !EU Всички права запазени.